Dokumenty planistyczne

System planowania przestrzennego w Polsce jest oparty na przepisach zawartych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), która ustala zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Narzędziem kształtowania i realizacji polityki przestrzennej w Polsce są dokumenty planistyczne sporządzane na trzech szczeblach: kraju, województwa oraz gminy.

Na poziomie krajowym na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057 z późn. zm.) sporządzany jest dokument pod nazwą Koncepcja rozwoju kraju. Na szczeblu wojewódzkim powstają plany zagospodarowania przestrzennego województwa. Na poziomie gminnym zarządzanie przestrzenią odbywa się na podstawie dwóch dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych przez gminy. Dodatkowe przepisy wpływające na kształt dokumentów planistycznych znajdują się w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774) (tzw. ustawie krajobrazowej) oraz w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 z późn. zm.).

Galeria

Hierarchia dokumentów planistycznych

1/1
Schemat – planowanie przestrzenne w Polsce. oprac. Elżbieta Kusińska, rys. Weronika Reroń
Dokumenty planistyczne na poziomie krajowym

Na szczeblu krajowym przygotowywana jest Koncepcja rozwoju kraju. Prace w tym zakresie koordynuje prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego minister. Koncepcja przyjmowana jest w formie uchwały przez Radę Ministrów, która informuje o tym Sejm i Senat. W Koncepcji rozwoju kraju zawarte są wnioski z analizy trendów rozwojowych zachodzących w Polsce, wnioski z analizy trendów rozwojowych zachodzących na świecie i ich potencjalny wpływ na trendy w kraju, a także scenariusze rozwoju i wyzwania rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Innym dokumentem opracowywanym na poziomie centralnym dot. planowania przestrzennego jest Średniookresowa strategia rozwoju kraju. Określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym na okres 10–15 lat. Obejmuje także szczegółowe działania na okres 4 lat wraz ze strategiami rozwoju, które określają cele i kierunki dla szczegółowych dziedzin (m.in. dla rozwoju przestrzennego oraz wraz ze strategiami rozwoju województw). Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie Średniookresowej strategii rozwoju kraju jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z członkami Rady Ministrów, który następnie przedkłada dokument Radzie Ministrów. Dokument jest przyjmowany w formie uchwały.

Dotychczas obowiązującym dokumentem na szczeblu krajowym była Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030 (uchwalona w 2011 r.), w której przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 r., określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, a także wskazano zasady, według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni

Dokumenty planistyczne na poziomie wojewódzkim

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na poziomie województw w Polsce sporządza się plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Dokument opracowywany jest przez sejmik województwa i obowiązuje w jego granicach administracyjnych. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ma na celu ustalenie strategii rozwoju województwa przy uwzględnieniu rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym (sporządzanym również na szczeblu wojewódzkim), co reguluje art. 39 p. 2 przywołanej ustawy. W dokumencie tym uwzględnia się m.in.:

  • podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązańtransgranicznych;
  • system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  • rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
  • obszary szczególnego zagrożenia powodzią, granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
  • obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.
W planie umieszczane są inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały określone na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim. Takie inwestycje to np. drogi krajowe, linie kolejowe, lotniska porty, obiekty zabytkowe lub obiekty pamięci, obiekty organów władzy czy obiekty ważne dla obronności kraju. Dodatkowo plan zagospodarowania przestrzennego województwa musi uwzględniać zapisy zawarte w Średniookresowej strategii rozwoju kraju. Dokument ten musi być także skoordynowany ze strategią rozwoju danego województwa. Plan posiada część tekstową i graficzną, a jego zakres i forma opracowania ustalane są przez właściwego ministra.

Dodatkowym dokumentem, którego zapisy uwzględniane są w wojewódzkim planie rozwoju przestrzennego, jest strategia rozwoju województwa, opracowywana na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2022 poz.547 z późn. zm.). Dokument ten, obowiązkowy dla samorządu każdego województwa, określa obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej. Cele w nim zawarte są określone indywidualnie dla każdego województwa (jest to np. zachowanie tożsamości narodowej i lokalnej, pobudzanie gospodarki na terenie województwa, zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju czy kształtowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego).

Dokumenty planistyczne na poziomie gminnym

Obecnie gminy mają najwięcej kompetencji w bezpośrednim zarządzaniu przestrzenią. Podstawowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu gminnym są studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, które sporządza się na podstawie ustawy o planowaniu i zagopodarowaniu przestrzennym. Dokumenty te kierunkują przeznaczanie terenów gminy na określone cele oraz ustalają zasady ich zabudowy i zagospodarowania.

Studium jest dokumentem obowiązkowym dla każdej gminy. Określa jej politykę przestrzenną. Pokazuje zarówno istniejącą sytuację zainwestowania i zagospodarowania terenu, jak i kierunki działania dla dalszego rozwoju. Na podstawie studium gmina sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z nim wydawane są pozwolenia na budowę. Plan jest uchwalany przez radę gminy (lub miasta), które ponoszą koszt jego opracowania. Nie wszystkie gminy posiadają plany miejscowe. W przypadku ich braku gmina wydaje pozwolenie na budowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. wuzetka – WZ). W planie miejscowym ustala się przeznaczenie terenów bądź zmianę ich przeznaczenia, a także określane są sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. W dokumencie uwzględnione są również inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym (które znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego danego województwa).

Na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju gminy mogą opracowywać własne strategie rozwoju, zarówno o charakterze lokalnym (dla jednej gminy), jak i na poziomie ponadlokalnym (dla sąsiadujących ze sobą, funkcjonalnie powiązanych gmin). W celu przygotowania i realizacji wspólnych strategii dla kilku jednostek gminy mogą zawierać ze sobą porozumienia, związki lub stowarzyszenia. Dokumenty strategiczne mają przede wszystkim na celu wydobycie potencjału społeczno-gospodarczego gminy. Nie są one obowiązkowe, ale mogą być np. pomocne w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.

Gminy mogą również wchodzić w związki metropolitalne. Są to zrzeszenia sąsiadujących ze sobą gmin, które mają wspólne uwarunkowania gospodarcze, są silnie powiązane funkcjonalnie oraz znajdują się na jednorodnie zurbanizowanym obszarze. W Polsce obecnie funkcjonuje związek metropolitalny gmin w województwie śląskim [na podstawie zapisów Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. 2022 poz. 439 z późn. zm.)]. Dzięki związkom metropolitalnym gminy mogą razem realizować działania w zakresie planowania przestrzennego w celu zachowania ładu przestrzennego na wspólnym obszarze lub np. chronić wspólne dziedzictwo historyczno-gospodarcze.

Na kształt planistycznych dokumentów gminnych wpływ mają również przepisy zawarte w ustawach nieodnoszących się bezpośrednio do planowania przestrzennego. W tzw. ustawie krajobrazowej z 2015 r. zawarte są przepisy umożliwiające gminom wydawanie uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Celem tych przepisów jest przede wszystkim wprowadzanie ładu przestrzennego i ochrona krajobrazu.

Innym aktem prawnym, który ma wpływ na dokumenty planistyczne gminy, jest ustawa o rewitalizacji. Na podstawie tej ustawy gmina opracowuje w formie uchwały gminny program rewitalizacji, który zobowiązuje ją do zmiany studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tak, aby było ono zgodne z zapisami rewitalizacyjnymi. W treści gminnego projektu rewitalizacji znajdują się również zapisy wskazujące, w których planach miejscowych na terenie gminy należy wprowadzić zmiany.

Literatura

Cezary Brzeziński, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Planowanie przestrzenne w miastach na prawie powiatu, red. Elżebieta Topolnicka, Tymoteusz Mądry, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017

Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
26.07.2022

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.