Ochrona dziedzictwa

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego to ogół działań określonych w przepisach prawa, mających na celu zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Na poziomie krajowym definiuje je Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w zakresie dziedzictwa kulturowego) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (w zakresie dziedzictwa przyrodniczego), na poziomie międzynarodowym zaś – Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Ochrona dziedzictwa naturalnego, kulturowego materialnego bądź niematerialnego odbywa się zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Prawne formy ochrony dziedzictwa materialnego na poziomie krajowym określa Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Są to:

  • wpis do Rejestru zabytków (dzięki niemu wszystkie działania w obiekcie wymagają ustalenia z konserwatorem z właściwego urzędu ochrony zabytków);
  • wpis na Listę skarbów dziedzictwa;
  • wpis na Listę pomników historii przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy zabytków o wartości najwyższej w skali kraju);
  • zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ochrona realizowana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na etapie uzgadniania planu);
  • utworzenie parku kulturowego (na podstawie uchwały samorządu po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków).
Dziedzictwo niematerialne

Ochrona dziedzictwa niematerialnego, takiego jak np. flisackie tradycje w Ulanowie, jest bardziej skomplikowana. Istotne jest tutaj utrwalenie, zachowanie i przekazanie tego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. Aby dziedzictwo zostało utrzymane, musi wciąż istnieć. Jego ochrona dopuszcza zmianę i ewolucję: istotne jest jednak zachowanie jego ważności dla danej społeczności.Działania ochronne mają prowadzić do podtrzymania woli zachowania istotnych dla danej grupy lub jednostki aspektów dziedzictwa niematerialnego, a także do ich praktykowania i przekazania. Wszystkie działania mające na celu ochronę przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego podejmowane przez instytucje państwowe, stowarzyszenia czy inne organizacje pozarządowe muszą być wdrażane za zgodą i przy udziale grup, wspólnot, a w uzasadnionych przypadkach jednostek, których to dziedzictwo dotyczy.

Wśród środków zapewniających przetrwanie można wskazać: identyfikację, badanie, dokumentację, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, a także rewitalizację różnych aspektów.

Na poziomie krajowym nie istnieją odrębne przepisy odnoszące się do ochrony dziedzictwa niematerialnego. Należy zatem bazować na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najważniejszym aktem prawnym nakładającym na państwo obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego (zarówno niematerialnego, jak i materialnego). Szczególnie istotne zapisy znajdziemy w preambule, art. 5, 6 (ust. 1 i 2) oraz 73.

Do ochrony dziedzictwa niematerialnego zobowiązuje strony Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która obliguje do prowadzenia działań na dwóch poziomach: krajowym i międzynarodowym. Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego mogą zostać objęte ochroną na poziomie międzynarodowym oraz uzyskać wpis na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochronyListę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Jednak elementy te powinny być wcześniej uwzględnione na listach krajowych. W Polsce Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego od 2014 r. prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Dziedzictwo przyrodnicze

Formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego określono w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Należy do nich utworzenie: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego oraz pomnika przyrody.

Ochrona na poziomie międzynarodowym

W celu międzynarodowej ochrony została utworzona Lista światowego dziedzictwa UNESCO, na której znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości. Organem doradczym jest tutaj Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS.

Autor hasła
Karolina Matysiak (Redakcja Kwartalnika RZUT)
Data aktualizacji
12.04.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.