Projekt budowlany

Jest to podstawowy dokument niezbędny do prowadzenia różnorodnych procesów budowlanych związanych z obiektami budowlanymi.

Dokument ten jest efektem wszystkich prac prowadzonych w procesie inwestycyjnym, przede wszystkim tych związanych z pracą z inwestorem i dostosowaniem obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników. Projekt budowlany jest również rezultatem procesu technicznego projektowania obiektu budowlanego, czyli usytuowania go na działce, spełnienia dla niego wymagań technicznych (zawartych w warunkach technicznych) oraz innych uwarunkowań związanych z inwestycją, takich jak dostosowanie do planu miejscowego czy wykonanie wymaganych uzgodnień (np. konserwatorskich).

Osoba, która wykonuje projekt, w celu złożenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Projekt budowlany zawiera kompletną dokumentację konieczną do uzyskania pozwolenia na budowę. Prawo budowlane (art. 34) mówi, że „zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami”. Projekt budowlany musi spełniać wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zakres i forma projektu budowlanego

Dokładny zakres projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W rozporządzeniu wymienione są elementy dokumentacji składającej się na projekt budowlany oraz wymagania niezbędne do prawidłowego ich sporządzenia.

Części projektu budowlanego to:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu;
  • projekt architektoniczno-budowlany;
  • projekt techniczny;
  • opinie i uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mówi Prawo budowlane (np. uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków, jeśli jest to wymagane).

Każda z części projektu budowlanego stanowi osobny tom opracowania i zawiera stronę tytułową, spis treści, część opisową i część rysunkową. Części rysunkowe w projekcie budowlanym sporządza się zgodnie z oznaczeniami graficznymi zawartymi w Polskich Normach oraz w skalach dostosowanych do specyfiki i charakteru projektowanego obiektu budowlanego. Na przykład dla obiektów o dużych rozmiarach stosuje się skalę 1:200, a dla pozostałych obiektów lub ich części – skalę nie mniejszą niż 1:100. W przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu stosuje się skalę rysunku nie mniejszą niż 1:500.

Każdy rysunek, który wchodzi w skład projektu budowlanego, musi zawierać odpowiednie oznakowanie, które go identyfikuje. Zazwyczaj jest to zamieszczona na planszy tabela z nazwą projektowanego obiektu, tytułem, skalą i numerem rysunku oraz danymi projektanta wraz z datą i podpisem.

W przypadku kiedy projekt budowlany dotyczy odbudowy, rozbudowy czy nadbudowy, czyli powstaje na bazie wcześniej istniejącego obiektu, zakres projektu powinien uwzględniać zarówno elementy projektowane, jak i istniejące oraz powiązania między nimi.
  

Projekt zagospodarowania działki, terenu

W części dotyczącej projektu zagospodarowania działki lub terenu rozporządzenie określa dokładnie, co powinno znaleźć się w części opisowej projektu, czyli takie dane, jak np. zakres inwestycji budowlanej, stan zagospodarowania działki, projektowane zagospodarowanie w zakresie układu komunikacyjnego, sposobu odprowadzenia ścieków, parametrów technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu itd. W części opisowej podaje się również zestawienia powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania działki, np. powierzchni zabudowy, powierzchni dróg czy biologicznie czynnej powierzchni terenu.

Zestawienia te są niezbędne, żeby stwierdzić, czy projekt działki jest zgodny np. z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt zagospodarowania działki zawiera również część graficzną, którą sporządza się na mapie przeznaczonej do celów projektowych. Na rysunku oznacza się granice projektowanej działki, usytuowanie wszystkich istniejących i projektowanych obiektów, charakterystyczne rzędne terenu oraz wymiary obiektów budowlanych i ich odległość od granicy działki. W projekcie należy również zamieścić m.in. planowany układ komunikacji wewnętrznej wraz z wymiarami, drogi przeciwpożarowe, układ istniejącej i planowanej zieleni czy układ sieci i uzbrojenia terenu.

Projekt architektoniczno-budowlany

Kolejna część rozporządzenia zawiera zapisy dotyczące zawartości projektu architektoniczno-budowlanego, który składa się również z dwóch części: opisowejrysunkowej.

W części opisowej należy zamieścić wszelkie informacje dotyczące projektowanego obiektu budowlanego: jego rodzaj i kategorię, sposób użytkowania, układ przestrzenny i formę architektoniczną z opisem kolorystyki elewacji, a także charakterystyczne parametry, czyli kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokości, liczbę kondygnacji itd. Opis musi zawierać również parametry techniczne dla obiektu budowlanego, czyli sposób zaopatrzenia go w niezbędne media oraz odprowadzenia ścieków i informację o rodzaju wytwarzanych odpadów. W części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego znajdują się rzuty wszystkich kondygnacji i poziomów, przekroje, widoki elewacji oraz dachu.

Galeria

Projekt budowlany

1/3
Przykładowy projekt budowlany – przekrój budynku jednorodzinnego autorzy projektu: Kucia Tyczyński Pracownia Architektoniczna
2/3
Przykładowy projekt budowlany – fragment rzutu parteru budynku jednorodzinnego autorzy projektu: Kucia Tyczyński Pracownia Architektoniczna
3/3
Przykładowy projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu dla budynku jednorodzinnego – budynek na działce budowlanej autorzy projektu: Kucia Tyczyński Pracownia Architektoniczna
Projekt techniczny

W rozdziale 4 rozporządzenia wymienione są warunki prawidłowego sporządzenia projektu technicznego, który podobnie jak pozostałe projekty składa się z części opisowej i graficznej. W projekcie technicznym część opisowa mówi o rozwiązaniach konstrukcyjnych zastosowanych w obiekcie budowlanym wraz z założeniami przyjętymi do obliczeń konstrukcji, uwarunkowaniach geotechnicznych, rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, rozwiązaniach elementów instalacji itd. Część rysunkowa obejmuje rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego, przekroje, elewacje. Na rysunkach zamieszcza się rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe obiektu budowlanego i jego powiązanie z gruntem oraz innymi obiektami budowlanymi. W tej części znajdują się również rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych oraz elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne itd.).

Końcową częścią dokumentu jest wykaz Polskich Norm – ich stosowanie wymagane jest w projekcie budowlanym, na które powołuje się rozporządzenie.

Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
25.08.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.