Suburbanizacja

Suburbanizacja, jako jeden z procesów urbanizacyjnych, charakteryzuje się odpływem ludności, ale również i podmiotów gospodarczych z centrum na tereny podmiejskie. Ten proces nazywamy również decentralizacją. Mieszkańcy miast przenoszą się na peryferie, aby zapewnić sobie lepsze warunki życia przy zachowaniu miejskiego stylu życia (wraz z nimi na przedmieściach pojawiają się nowe miejskie usługi i instytucje), a w centrach miast spada gęstość zaludnienia. Najpowszechniejszym przejawem suburbanizacji jest tzw. proces rozlewania się miast, charakteryzujący się wysoką liczbą rozproszonej zabudowy na dużym powierzchniowo obszarze.

Historyczne miasta miały wyraźnie zakreśloną granicę, zwartą zabudowę z wydzielonym centrum. Granice przyjmowały różne formy przestrzenne. Do XIX w. były to najczęściej mury obronne. Tereny otaczające współczesne miasta stają się coraz mniej terenami wiejskimi i podlegają procesowi suburbanizacji, czyli urbanizacji strefy podmiejskiej. Dzieje się to zwłaszcza na obszarach, na które ekonomicznie silnie oddziałują pobliskie duże ośrodki miejskie.

Przyczyny i skutki

Przyczyn suburbanizacji jest wiele. Przede wszystkim wiąże się z nią chęć polepszenia komfortu życia, posiadania większego i tańszego domu w otoczeniu naturalnego krajobrazu. Suburbanizacja wynika także z rosnących kosztów (w tym cen zakupu lub wynajmu nieruchomości) w śródmieściach. Jest związana ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz rozwojem infrastruktury miejskiej – zwłaszcza komunikacyjnej, która umożliwia dojazd do pracy czy szkoły. Na suburbanizację mają wpływ również zmiany w centralnych strefach miast, tj. ograniczenie ich funkcji mieszkalnych na rzecz komercyjnych, np. biurowych, handlowych czy związanych z ruchem turystycznym. Obszary śródmiejskie są często nadmiernie dogęszczane zabudową, zmniejsza się liczba terenów zielonych i obszarów rekreacyjnych, co z kolei wpływa na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza i pogorszenie się warunków mikroklimatycznych w mieście (tzw. miejskie wyspy ciepła).

Galeria

Zjawisko suburbanizacji w Polsce

1/2
Chrzanów, Warszawa, 2016 fot. Marta Baranowska
2/2
Wola, Warszawa, 2017 fot. Marta Baranowska

Swoją funkcję zmieniają również usytuowane w pobliżu miast tereny wiejskie. Coraz częściej wyłączane są one z produkcji rolnej, dzięki czemu zwiększa się dostęp do dużej liczby tanich działek z możliwością zabudowy. Wskutek urbanizacji strefy podmiejskiej w gminach pojawiają się nowe inwestycje mieszkaniowe, a wraz z nimi usługi towarzyszące wcześniej wyłącznie miejskim dzielnicom mieszkaniowym. Z suburbanizacją wiąże się jednak wiele niekorzystnych zjawisk. Przede wszystkim rozproszona zabudowa wymaga nowych inwestycji drogowych oraz doprowadzenia mediów na dużym powierzchniowo obszarze (co przyczynia się do wyższych kosztów tych inwestycji). W wielu gminach w Polsce nie obowiązują plany miejscowe, które porządkują nową zabudowę, w związku z tym suburbanizacja często powoduje chaos przestrzenny i zaburza układy funkcjonalno-przestrzenne istniejących ośrodków wiejskich. Dezorganizacja starej i nowej zabudowy może docelowo powodować konflikty społeczne pomiędzy ludnością napływową a mieszkańcami wsi. Zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców ważne są również koszty ekonomiczne suburbanizacji: wzrost inwestycji w infrastrukturę, zmniejszanie się naturalnego krajobrazu, wysokie ceny i długi czas dojazdów do pracy w mieście, a co za tym idzie – zwiększenie ruchu samochodowego na obszarach podmiejskich.

Galeria

Suburbanizacja kontrolowana

Strategiczny plan rozwoju Kopenhagi – plan na bazie dłoni, lepiej znany pod nazwą Finger Plan lub The Five Finger Plan, zapoczątkowany przez grupę młodych architektów, do których należeli m.in. Steen Eiler Rasmussen i Christian Erhadt „Peter” Bredsdorff w 1947 r. 

1/1
Plan rozwoju Kopenhagi, tzw. Finger Plan, zapoczątkowany w 1947 r.  rys. Weronika Reroń
Suburbanizacja kontrolowana a urban sprawl

Proces suburbanizacji może być kontrolowany dzięki prowadzeniu odpowiedniej polityki przestrzennej. Przykładem jest tu plan rozwoju Kopenhagi z 1947 r., tzw. Finger Plan. Zakładał on kontrolowany rozwój stolicy Danii poprzez budowę kilku linii podmiejskiej kolejki, wzdłuż których rozwijały się strefy podmiejskie (zabudowa mieszkaniowa wraz z usługami) przenikające się z terenami naturalnymi. Suburbanizacja określana jest również jako urban sprawl, czyli rozprzestrzenianie, rozlewanie się miast na bardzo dużych terytoriach je otaczających. Zjawisko jest charakterystyczne szczególnie dla miast w Stanach Zjednoczonych. Przynosi ono wiele negatywnych skutków, do których można zaliczyć przede wszystkim wzrost ruchu samochodowego i konieczność rozbudowy infrastruktury go obsługującej (parkingów, sieci drogowej), a także brak możliwości obsłużenia tak dużego obszaru za pomocą komunikacji zbiorowej. Niska gęstość zabudowy rozciągającej się na dużych obszarach podmiejskich wymaga poniesienia wysokich nakładów finansowych na infrastrukturę techniczną (doprowadzenia wody, prądu, kanalizacji oraz możliwości odbioru śmieci). W przypadku braku odpowiedniej polityki przestrzennej na poziomie lokalnym mieszkańcy tych terenów mogą mieć problem z dostępem do części usług i infrastruktury społecznej, np. szkół czy ośrodków zdrowia, a także ze znalezieniem w bliskiej odległości miejsc pracy.

Galeria

Urban sprawl

Rozlewanie się miast (ang. urban sprawl) to zjawisko typowe dla miast amerykańskich, ale dotyczy także europejskich. Proces ten inaczej nazywamy eksurbanizacją lub suburbanizacją, czyli dynamicznym i w dużej mierze niekontrolowanym rozrostem przedmieść. Jako przykład: ekspansja urbanistyczna Las Vegas w latach 1985–2020, opracowana na podstawie symulacji Google Earth.

1/4
Suburbanizacja Las Vegas w latach 1985-2020 rys. Weronika Reroń
2/4
Las Vegas, 1985 rok  rys. Weronika Reroń
3/4
Las Vegas, 2005 rok  rys. Weronika Reroń
4/4
Las Vegas, 2020 rok  rys. Weronika Reroń
Literatura

Mirosława Czerny, Globalizacja i rozwój. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej świata, PWN, Warszawa 2005

Piotr Eberhardt, Procesy megaurbanizacyjne na świecie, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 2(38)/2010, s. 1738

Bohdan Jałowiecki, Proces urbanizacji a relacje miasto–wieś, PWN, Warszawa 1987

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska, Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, „Studia Miejskie”, t. 4/2011, s. 13–38

Jan Węgleński, Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia, PWN, Warszawa 1983

Janusz A. Ziółkowski, Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1965

Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
04.04.2022

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.