Zabudowa mieszkaniowa

W potocznym użyciu stosowane są dwa określenia dotyczące funkcji zabudowy związanej z mieszkaniem. Określenie „mieszkalny”, czyli zdatny, przeznaczony do mieszkania, odnosi się bezpośrednio do tzw. lokalu mieszkalnego lub pojedynczego budynku. Określenie „mieszkaniowy” może odnosić się do zespołu budynków, osiedla lub dzielnicy. Oznacza zespoły lub obszary, w których dominują budynki mieszkalne.


Tytuł książki Janusza Włodarczyka Żyć znaczy mieszkać pokazuje, jak ważne dla człowieka jest miejsce do mieszkania. Mieszkanie realizuje podstawowe potrzeby: schronienia i bezpieczeństwa. Umożliwia kontakty z bliskimi i rozwój. Zabudowa mieszkaniowa, mimo że często przegrywa w konkursach piękności z budynkami użyteczności publicznej (teatrami, muzeami, centrami rozrywki), jest niezastąpiona i wypełnia większość obszarów zabudowanych.

Funkcję mieszkaniową (w rozumieniu stałego zamieszkania, a nie czasowego, które zapewniają hotele, wynajem krótkoterminowy czy sanatoria) pełni zabudowa mieszkaniowa. Dwie podstawowe grupy budynków mieszkaniowych to budynki jednorodzinne i wielorodzinne. Zgodnie z definicją prawa budowalnego budynek jednorodzinny to „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.

Budynek wielorodzinny nie doczekał się jasnej definicji, jest ona formułowana na podstawie definicji budynku jednorodzinnego. Na stronie Prawo.pl znajdujemy na ten temat następujące wyjaśnienie: „Każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być kwalifikowany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jako budynek mieszkalny wielorodzinny”. Oczywista różnica polega na tym, że w budynku wielorodzinnym mieszka więcej niż jedna rodzina, korzystają one ze wspólnej przestrzeni komunikacyjnej, często również ze wspólnych pomieszczeń składowych, garażowych i innych.

W wielu krajach spotykany jest trzeci rodzaj zabudowy, nazywany semi collective co możemy tłumaczyć jako „półwielorodzinny”. To zabudowa, która łączy intymność i przestrzeń zieloną charakterystyczną dla domu jednorodzinnego z nakładaniem się na siebie mieszkań, najczęściej na dwóch lub trzech poziomach. Jest to zabudowa intensywniejsza niż jednorodzinna, a zatem korzystniejsza z punktu widzenia zużycia terenu. Szczególnym rodzajem mieszkalnictwa wspólnotowego, czyli takiego, które powstało z inicjatywy konkretnej grupy i które może łączyć cechy zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, jest cohousing.

Forma a funkcja

Kolejny podział – tym razem wynikający z roli, jaką odgrywa budynek mieszkalny w przestrzeni – to podział na budynki wolnostojące i zabudowę zwartą, która istnieje zarówno w postaci ciągów domów jednorodzinnych (szeregowych), a także jako pierzeje ulic w centrach miast (np. kamienice).

Typologia budynków jednorodzinnych została przedstawiona zgodnie z definicją zaczerpniętą z prawa budowlanego. Wśród budynków wielorodzinnych wyróżniamy spotykane najczęściej tzw. klatkowce (z komunikacją wewnętrzną w postaci klatek schodowych, często towarzyszą im windy) i ich szczególną odmianę – punktowce. Istnieją także budynki galeriowe (do mieszkań wchodzimy z zewnętrznej galerii balkonu), sporadycznie korytarzowe (z dominującą formą wewnętrznego korytarza). Zdarzają się również formy łączone.

Galeria

Formy i rodzaje zabudowy mieszkaniowej

Klasyczny podział zabudowy mieszkaniowej na jednorodzinną, wielorodzinną i semi collective, w której do mieszkań na parterze wchodzimy z poziomu terenu, a mieszkania dwupoziomowe na wyższych kondygnacjach mają swoją klatkę schodową.

Przykłady zabudowy wolnostojącej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy zwartej tworzonej przez budynki jednorodzinne szeregowe i miejskie kamienice.

Zróżnicowane typy zabudowy mieszkaniowej w centrum miasta, w osiedlu mieszkaniowym i obszarze przedmiejskim: budynek klatkowy tworzącego pierzeję, budynek galeriowy (z galerii wchodzi się do mieszakń) i budynek wolnostojący, punktowy (odmiana klatkowego). 

1/3
Typy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1. budynek galeriowy, 2. budynek klatkowy, 3. budynek punktowy. rys. Weronika Reroń
2/3
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 1. wolnostojąca, 2. zwarta (miejskie kamienice), 3. osiedlowa. rys. Weronika Reroń
3/3
Typy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1. wolnostojąca w strefie podmiejskiej, 2. szeregowa, 3. wolnostojąca. rys. Weronika Reroń
Struktura zabudowy

Struktura zabudowy mieszkaniowej nie jest jednorodna. W miastach dominuje zabudowa wielorodzinna, na obszarach wiejskich i przedmieściach – jednorodzinna. W ośrodkach zurbanizowanych inne budynki znajdziemy w strefie śródmiejskiej, którą cechuje wielofunkcyjność i gdzie funkcja mieszkaniowa jest tylko uzupełniająca; inne w klasycznym obszarze mieszkaniowym, gdzie funkcja mieszkaniowa jest dominująca, a inne w obszarach o niskiej intensywności zabudowy – czyli na obrzeżach miast.

W budynkach mieszkalnych często pojawiają się inne funkcje, np. handlowe i gastronomiczne (najczęściej realizowane na parterze i na pierwszym piętrze, a także w kondygnacjach podziemnych, gdzie umieszcza się nie tylko garaże, ale też np. lokale usługowe). Wprowadzanie innych funkcji uatrakcyjnia przestrzeń publiczną, przybliża lokatorom mieszkań usługi, ale bywa również uciążliwe, np. z uwagi na hałas.

Mimo że podstawowa funkcja mieszkania podlega nieznacznym zmianom, forma zabudowy mieszkaniowej, jej skala i estetyka mogą być zróżnicowane. Zależą od bardzo wielu czynników, takich jak tradycja kulturowa, lokalizacja, dostępność technik budowlanych i materiałów, a także indywidualne potrzeby mieszkańców. Również zasady projektowania zrównoważonego mają wpływ na kształtowanie zabudowy mieszkaniowej.

Literatura

Miejskie środowisko mieszkaniowe, red. G. Schneider-Skalska i E. Kusińska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017

Witold Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Karakter, Kraków 2015

Agata Twardoch, System do mieszkania, Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2019

Janusz Włodarczyk, Żyć znaczy mieszkać, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2004

Autor hasła
Grażyna Schneider-Skalska
Data aktualizacji
14.04.2022

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.