Środowisko mieszkaniowe

Szczególną formą środowiska, w którym żyje i rozwija się człowiek, jest środowisko mieszkaniowe, które nazywane też bywa środowiskiem zamieszkania. Jak pisze Jan Maciej Chmielewski, znany urbanista, badacz i projektant, w swojej książce pt. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast: „środowisko zamieszkania tworzą osiedla ludzkie, stanowiące kompleksowe organizmy złożone z antropogennych elementów przeznaczonych dla pełnienia wielorakich funkcji, osadzone w środowisku przyrodniczym. Elementy antropogenne, będące wynikiem działalności człowieka, i przyrodnicze wyznaczają łącznie przestrzeń i terytorium, w którym człowiek żyje, pracuje, tworzy rodzinę i gdzie poszukuje zabezpieczenia, dobrobytu fizycznego, indywidualnego i duchowego”.

Grażyna Schneider-Skalska, architekt i nauczycielka akademicka, w książce Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia, pisząc: „Środowisko mieszkaniowe to ogół wszystkich czynników ożywionych i nieożywionych, mniej więcej jednolitych na danym terenie, służących realizacji potrzeb wynikających z podstawowej funkcji mieszkania, oddziałujących na mieszkańców i ulegających zmianom pod ich wpływem”. Środowisko mieszkaniowe ma istotne znaczenie dla zaspokajania potrzeb psychofizycznych człowieka. Powinno spełniać wymagania jednostki w zakresie bezpiecznego schronienia, identyfikacji, komfortu fizycznego i psychicznego. Oczekuje się od niego poczucia wygody, intymności i izolacji, komfortu bioklimatycznego, bezpieczeństwa i higieny, warunków dla wypoczynku psychicznego i fizycznego.

Zbigniew Bać, architekt i nauczyciel akademicki, rozwijając ideę habitatu jako środowiska mieszkaniowego, zwrócił uwagę na dwa nurty zainteresowań i działań dotyczących tego środowiska: humanizację, w której obszarze pojawia się „dospołecznienie” przestrzeni zamieszkanych, i „biologizację”, zmierzającą m.in. w kierunku zwiększenia kontaktu z naturą. Zwiększa się zarówno zakres wymagań stawianych środowisku, w którym człowiek przebywa, jak i skala zależności pomiędzy elementami przyrodniczymi a zbudowanymi.

Miasta i miasteczka

Środowisko mieszkaniowe nie jest jednorodne. Ludzie mieszkają w metropoliach, w miastach różnej wielkości i miasteczkach, na wsiach i w przysiółkach. W samych miastach (w regionach bardziej rozwiniętych), gdzie według prognoz zaprezentowanych w „Roczniku Statystyki Międzynarodowej GUS 2020” w roku 2050 będzie mieszkać aż 86,6% ludności, inaczej się mieszka na przedmieściach, na obszarach o dominującej funkcji mieszkaniowej i w śródmieściu – gdzie przewagę mają inne funkcje architektury.

Ludzie od wieków wybierali miasta jako te miejsca do życia, które dają szerokie możliwości. Różnorodność wrażeń i bodźców, stanowiąca magnes dla przybywających, może przyczyniać się też do innych zjawisk, takich jak przestępczość, skażenie środowiska, powietrza i wody, przegrzanie, odpływ wody, wtórne zanieczyszczenie, brak przewietrzania lub przeciągi. W krajach wysoko rozwiniętych względy te skłoniły wielu ludzi do opuszczania miast i osiedlania się poza ich granicami: w terenach stwarzających lepsze, zdrowe warunki do mieszkania. Przeprowadzka na obrzeża spowodowała jednak wydłużenie dróg komunikacyjnych i związane z tym problemy przestrzenne i organizacyjne (zjawisko urban sprawl), a także degradację dzielnic śródmiejskich, które po godzinach pracy pustoszeją. Sposób radzenia sobie z tymi wyzwaniami zależy od kultury przestrzeni danego kraju.

W różnych okresach obserwowane są rozmaite tendencje w przemieszczaniu się ludności. Na przełomie XX i XXI wieku zaobserwowano dynamiczny przyrost liczby mieszkańców miast. Być może zwolni on tempo w związku z doświadczeniami pandemii COVID-19 i radykalną zmianą stylu pracy (wzrost zaangażowania on-line). Niezmienne jednak pozostaną oczekiwania stawiane środowisku mieszkaniowemu, które powinno być oszczędne, prospołeczne i piękne.

Środowisko mieszkaniowe – środowisko społeczne

Środowisko mieszkaniowe tworzą budynki mieszkalne różnego typu oraz budynki pełniące funkcje uzupełniające (m.in. usługowe), tj. szkoły, przedszkola, sklepy, obiekty sportowe, a także tereny otwarte – przestrzenie wspólne (publiczne, sąsiedzkie i prywatne), w tym obszary zielone (parki, skwery, ogrody). Ważnym składnikiem środowiska mieszkaniowego jest system komunikacji i infrastruktura obsługująca. Z punktu widzenia współczesnego człowieka istotna jest dostępność finansowa mieszkania i dostęp pieszy do usług, a także terenów rekreacyjnych, umożliwiających kontakt z przyrodą. Środowisko mieszkaniowe to również – a może przede wszystkim – mieszkańcy, tworzący środowisko społeczne. 

Całościowe spojrzenie na środowisko mieszkaniowe z początku XXI wieku i jego związki z elementami naturalnymi daje zróżnicowany obraz. Nie tylko w Polsce (gdzie obok nierozwiązanych problemów rewitalizacji historycznej tkanki mieszkaniowej śródmieść istnieje bagaż wielorodzinnych osiedli powojennych) zarysowała się niekontrolowana ekspansja budownictwa mieszkaniowego na suburbiach. Zanikają lokalne cechy przedmieść, coraz powszechniej powstają nieprzystające do otoczenia enklawy grodzonej zabudowy mieszkaniowej dla osób lepiej zarabiających. Konieczne są zatem działania zmierzające do podniesienia jakości środowiska mieszkaniowego – niezależnie od miejsca, w którym jest ono zlokalizowane, i czasu, w którym powstało, a także wyeksponowania ukrytych często walorów i poprawiania obszarów dysfunkcyjnych.

Galeria

Środowisko mieszkaniowe cechuje różnorodność. Różny jest czas powstania budynków, jak też ich formy, które wynikają z potrzeb, lokalizacji i tradycji.

Większe obszary mieszkaniowe dzielone są na mniejsze jednostki z wewnętrznymi przestrzeniami sąsiedzkimi (np. przestrzeń osiedla 19. Dzielnica w Warszawie), w których znajdują się urządzenia i tereny rekreacji dla mieszkańców. Inaczej projektowane są obszary mieszkaniowe w dzielnicach peryferyjnych niż obiekty mieszkalne w centrum miasta. 

Środowisko mieszkaniowe współtworzy wiele przestrzeni niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców, np. kluby mieszkańców czy sklepy. Ważną grupę urządzeń i terenów stanowią obiekty związane z komunikacją.

1/2
Osiedle 19. Dzielnica, Warszawa, 2018 fot. Marta Baranowska
2/2
Widok na dzielnicę Wola, Warszawa, 2018 fot. Marta Baranowska
Literatura

Jan Maciej Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

Jan Gehl, Miasta dla ludzi, RAM, Warszawa 2014

Mieszkać w mieście. Sprawy mieszkaniowe, red. A. Twardoch, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015

Grażyna Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004

Grażyna Schneider-Skalska, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Oszczędne, społeczne, piękne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012

Ewa Stachura, Środowisko mieszkaniowe. Ocena, oczekiwania, aspiracje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013

Autor hasła
Grażyna Schneider-Skalska
Data aktualizacji
08.04.2022

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.