Obiekt budowlany

Obiekty budowlane to zbudowane elementy kubaturowe pełniące różnorodne funkcje, o bardzo zróżnicowanych gabarytach i skali oddziaływania na otaczającą je przestrzeń. Definicja obiektu budowlanego znajduje się w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3.1). Zgodnie z przepisami obiektem budowlanym jest budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Obiekt budowlany wznoszony jest z użyciem wyrobów budowlanych.

Definicja obiektu budowlanego znajduje się również w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 7.14). Zgodnie z tymi przepisami jest to wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Definicja obiektu budowlanego jest najszerszą zapisaną w prawie definicją dotyczącą budowanych obiektów. Obejmuje zarówno obiekty o małych gabarytach i budynki o różnych funkcjach, jak i obiekty inżynierskie, takie jak mosty czy tunele.

Szczegółowe zaklasyfikowanie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii (tj. budynków, budowli czy obiektów małej architektury) jest ważne w celu przeprowadzenia procesu budowlanego. Nie wszystkie kategorie obiektów budowlanych wymagają np. pozwolenia na budowę. Obiekty budowlane, zależnie od kategorii, podlegają odrębnym przepisom dotyczącym ich projektowania (tj. prawu budowlanemu, warunkom technicznym czy normom budowlanym).

Prawo budowlane wprowadza definicję tymczasowego obiektu budowlanego (art. 3.5). Jest to obiekt przeznaczony „do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe”. Tymczasowe obiekty budowlane zgodnie z prawem budowlanym nie wymagają pozwolenia na budowę – podlegają procedurze zgłoszenia budowy (art. 29.1.7

Galeria

Schemat podziału obiektów budowlanych

1/1
Schemat podziału obiektów budowlanych Opracowanie: Elżbieta Kusińska, rys. Weronika Reroń
Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
12.04.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.