Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne to jedno z działań realizowanych w ramach gospodarki przestrzennej, stanowiące narzędzie do realizacji polityki przestrzennej danego obszaru, regionu lub kraju. Jest to kształtowanie przestrzeni w celu jej użytkowania przez ludzi. Głównym celem planowania jest optymalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem wszystkich jego specyficznych cech (naturalnych bądź wytworzonych przez człowieka) oraz wypracowanie narzędzi, które umożliwiają osiągnięcie tego celu.

Przestrzeń jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli danego regionu lub kraju, ale jest też zasobem ograniczonym – dlatego w planowaniu przestrzennym istotne jest racjonalne jej wykorzystanie. Bardzo ważnym aspektem w planowaniu przestrzennym jest uwzględnienie zasad rozwoju zrównoważonego, czyli rozważne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego oraz zbudowanego. Planowanie obejmuje różnorodne działania mające na celu takie gospodarowanie przestrzenią, aby można było realizować zarówno potrzeby jej indywidualnych użytkowników, jak też inne inicjatywy społeczne lub gospodarcze ważne dla celów publicznych. Działania z zakresu planowania przestrzennego są podejmowane w wielu krajach, na różnych szczeblach. W Polsce są realizowane na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz gminnym (na podstawie badań naukowych oraz przepisów prawnych, według których powstają dokumenty planistyczne). 

Planowanie przestrzenne dotyczy różnych powierzchniowo i administracyjnie obszarów. Obejmuje zarówno tereny zurbanizowane, jak i tereny wiejskie. Na wszystkich szczeblach (tj. krajowym, wojewódzkim i gminnym) planowanie ma na celu realizację polityki przestrzennej wykonywanej przez uprawnione organy zgodnie z nadrzędnymi dokumentami planistycznymi. Dokumenty te opracowane są w różnych formach, w zależności od potrzeb danego obszaru i definiowanych dla niego zadań oraz funkcji.

Galeria

Planowanie przestrzenne

Schemat został zainspirowany ryciną zamieszczoną w książce Urbanizacja, urbanistyka i architektura Juliusza Goryńskiego wydanej w 1966 roku. 

1/1
rys. Weronika Reroń
Cele i zadania planowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne dotyczy różnorodnych działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania przestrzeni dla jej użytkowników. Działania te dotyczą obszarów już zagospodarowanych, ale też wyznaczają odpowiednie kierunki dla rozwoju przestrzennego danego obszaru w przyszłości. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rozdz. 1, art. 1 i 2) podstawą działań z zakresu planowania jest zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Ustawa określa podstawowe cele i zadania planowania, które skupiają się m.in. na kształtowaniu ładu przestrzennego, uwzględnieniu walorów krajobrazowych i architektonicznych, ochronie środowiska naturalnego, ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także państwa, oraz na potrzebach interesu publicznego. W Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podkreślono rolę społeczeństwa, którego udział należy zapewnić w pracach nad dokumentami planistycznymi (takimi jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Dodatkowo niezbędna jest dbałość o jawność i przejrzystość procedur planistycznych.

Literatura

Cezary Brzeziński, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
13.01.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.