Zabudowa użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej są to budynki ogólnodostępne, pełniące różnorodne funkcje użytkowe i usługowe zgodnie z potrzebami społeczności. W przypadku zabudowy użyteczności publicznej mówimy o obiektach, które mają funkcję usługową, ale nie są do nich zaliczane tereny otwarte, np. place czy parki – w tym wypadku mówimy o przestrzeni publicznej.

Definicja prawna budynku użyteczności publicznej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (par. 3, p. 6). Zgodnie z przepisami jest to „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Obiekty użyteczności publicznej w przestrzeni miejskiej

Podstawą pojęcia użyteczności publicznej jest służebność i ogólnodostępność. Podczas kształtowania się zabudowy miejskiej pierwsze budynki użyteczności publicznej albo były związane z miejscami kultu, albo były siedzibami władców. Były to miejsca ważne dla lokalnych społeczności, dlatego nadawano im wyróżniającą się formę. Budynki użyteczności publicznej świadczyły o statusie danej społeczności, miasta czy państwa. Obiekty te wyróżniały się w strukturze miast. Ta część z nich, która zachowała się do dzisiaj, świadczy o stylu i preferencjach estetycznych, ale także o dawnych technologiach budowlanych.

W miarę rozwoju cywilizacji i rozwoju miast pojawiało się więcej obiektów, które zaspokajały coraz bardziej różnorodne potrzeby mieszkańców. W czasach świetności starożytnego Rzymu powstała miejska przestrzeń publiczna (Forum Romanum), w której skupiało się centrum życia społecznego mieszkańców. Przestrzeń ta była zabudowana świątyniami, bazylikami (w starożytności bazylika pełniła funkcje targowo-sądowe), znajdował się tam również obiekt przeznaczony na posiedzenia senatu (kuria) czy tabularium (dawne archiwum dokumentów i aktów prawnych). W starożytnym Rzymie znajdowały się również obiekty przeznaczone dla rozrywki mieszkańców, czyli amfiteatry (z najsłynniejszym amfiteatrem Flawiuszów: Koloseum), teatry, cyrki (ówczesne cyrki były miejscami wyścigów). Istniały także termy, szpitale (valetudinaria) czy obiekty związane z edukacją. Duża liczba i różnorodność obiektów użyteczności publicznej już w starożytności charakteryzowała duże ośrodki miejskie. Świadczyła o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego państwa.

Forma obiektów użyteczności publicznej

Forma architektoniczna budynków użyteczności publicznej różniła się w zależności od stylu danej epoki historycznej. Zmieniały się również funkcje: budynki były dostosowywane do konkretnych usług świadczonych w obiekcie, nowych norm prawnych, rozwoju wiedzy i nauki oraz możliwości technologicznych czy lokalizacji geograficznej.

Rozwój technologiczny, który był skutkiem rewolucji przemysłowej w XIX w., wpłynął również na zabudowę miejską. W XIX w. pojawiły się nowe budynki użyteczności publicznej. Pełniły funkcje związane np. z rozwijającym się transportem (dworce kolejowe) czy handlem (pasaże i centra handlowe). Współcześnie budynki użyteczności publicznej pełnią wiele ściśle określonych funkcji (np. szpitale specjalistyczne). Liczba i rodzaj obiektów użyteczności publicznej zależy od wielkości i znaczenia danego ośrodka miejskiego. W najważniejszych z nich znajdują się obiekty o znaczeniu ponadlokalnym lub międzynarodowym, np. siedziba władz państwowych czy organizacji międzynarodowych.

Galeria

Budynki użyteczności publicznej

1. Budynek biurowy Cube Orange w Lyonie (Francja). 

2. Stadion Allianz Arena w Monachium (Niemcy). 

3. Budynek galerii sztuki Kunsthaus Graz (Austria). 

4. Centrum Paula Klee w Bernie (Szwajcaria). 

5. Budynek biurowy w Pradze, nazywany potocznie tańczącym domem (Czechy).

6. Rarusz w Middelburgu (Holandia). 

7. Katedra w Mediolanie (Włochy). 

1/1
Budynki użyteczności publicznej opracowano na podstawie zdjęć E. Kusińskiej, rys. Weronika Reroń
Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej

Historycznie najważniejsze obiekty użyteczności publicznej lokalizowane były w centrum osady czy miasta, np. w miastach średniowiecznych najważniejsze tego typu obiekty zlokalizowane były w obrębie głównego rynku. Wraz z postępującą urbanizacją i rozwojem miast funkcje publiczne zaczęły się rozprzestrzeniać poza centrum, tak by zapewnić jak najlepszy dostęp do usług wszystkim mieszkańcom. Obecnie obiekty użyteczności publicznej zapewniające mieszkańcom podstawowe usługi, takie jak edukacja czy zdrowie, powinny być rozmieszczone równomiernie w całej strukturze miasta zgodnie z podstawowymi regułami kompozycji urbanistycznej oraz zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności. Odpowiednie rozmieszczenie funkcji w układzie przestrzennym miasta, a wraz z nimi obiektów użyteczności publicznej, umożliwia mieszkańcom bezkonfliktowe i bezpieczne korzystanie z nich – jest to jeden z warunków kształtowania ładu przestrzennego.

Obiekty użyteczności publicznej o podobnych czy uzupełniających się funkcjach często są grupowane w większe założenia urbanistyczne wyróżniające się w strukturze miasta. Takim przykładem mogą być kampusy uniwersyteckie, centra biurowe lub handlowe, parki technologiczne czy też zespoły obiektów administracyjnych.

Budynki użyteczności publicznej świadczą usługi dla całej społeczności, dlatego ich projektowanie jest odmienne od np. zabudowy mieszkaniowej. Definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pozwala na określenie czy funkcja projektowanego obiektu spełnia warunki użyteczności publicznej. Obiekty zakwalifikowane do tej kategorii muszą spełniać wiele wymogów, takich jak:

  • wymagania funkcjonalne dostosowane do usług świadczonych w danym obiekcie;
  • wymagania wynikające z przepisów prawa, czyli bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, zabezpieczenia przeciwpożarowe, ochronę przed hałasem itd.;
  • odpowiednie warunki użytkowania, czyli zaopatrzenie w niezbędne media (woda, energia, ogrzewanie) oraz usuwanie nieczystości i wody opadowej;
  • zasady BHP, ponieważ obiekty użyteczności publicznej są również miejscami pracy;
  • dostosowanie do zasad projektowania uniwersalnego, tak aby zapewnić jak najlepszą dostępność zarówno samego obiektu, jak i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz wszystkim grupom społecznym.
Literatura

1000 dzieł architektury. Najciekawsze budowle i konstrukcje, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2020

Wacław Parczewski, Krzysztof Tauszyński, Projektowanie obiektów użyteczności publicznej. Dokumentacja budowlana 4, WSiP, Warszawa 2013

Michał Pszczółkowski, Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918–1939. Funkcja, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2015

Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
12.04.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.