Miasto

Miasto jest jednostką osadniczą o zwartej zabudowie, własnym systemie zarządzania i nadanej formie prawnej (prawa miejskie), a jego mieszkańcy nie zajmują się działalnością rolniczą. Miasto jest wytworem cywilizacji. Jego powstanie stanowi wynik społecznych potrzeb ludzi, którzy chcieli wspólnie mieszkać, pracować i nawzajem siebie chronić. Dlatego też miasta lokalizowane były najczęściej w takich warunkach topograficznych, które zapewniały bezpieczeństwo.

Historycznie ośrodki miejskie powstawały na całym globie – niezależnie od kultury czy klimatu. Wraz z rozwojem technicznym i społecznym w pierwszych osadach zaczęło przybywać ludności. Powstawała struktura zabudowy oraz struktura społeczna, a co za tym idzie: handel, kultura, sztuka, nauka. Kultura miejska czy też miejski styl życia jest zjawiskiem charakterystycznym dla tego typu złożonych struktur osadniczych. Z czasem ludzie zaczęli wypracowywać własne zasady funkcjonowania w mieście, tak by łagodzić konflikty społeczne i zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Miasto jest skomplikowaną strukturą, której badaniem zajmuje się bardzo wiele dziedzin nauki: od urbanistyki przez geografię, historię (historia urbanistyki) aż do socjologii (socjologia miasta). Miasto jest nie tylko układem przestrzennym, zbiorem budynków, budowli, ulic, placów, kwartałów miejskich i innych elementów. To również skomplikowany organizm społeczny, zamieszkiwany przez odmienne społeczności – o własnej hierarchii zarządzania, doświadczeniach i dziedzictwie historycznym, tożsamości kulturowej. Pomiędzy jego mieszkańcami zachodzą różnorodne interakcje. Miasta funkcjonują w zmiennych warunkach polityczno-gospodarczych, które również mają wpływ na rozwój lub regres.

Pierwsze miasta

Opisy miast znajdują się w najstarszych dokumentach historycznych (np. w Biblii). Początek i rozwój pierwszych struktur miejskich poznajemy dziś dzięki prowadzonym wykopaliskom archeologicznym. Wiele miast funkcjonuje jednak nieprzerwanie od wielu tysięcy lat, np. Damaszek w Syrii (od XV wieku p.n.e.). W najstarszych ośrodkach miejskich układ przestrzenny zabudowy był uzależniony przede wszystkim od warunków topograficznych i dostosowanych do nich elementów obronnych, np. układu murów. Najwcześniej powstawała w miastach zabudowa mieszkaniowa oraz świątynna. Pomiędzy nimi znajdowały się publiczne place oraz ciągi komunikacyjne.

W miastach od starożytności ważną funkcję pełniły mury obronne, które otaczały wewnętrzną strukturę miasta. Starożytne miasta miały zabudowę o charakterze organicznym. Jednak powstawały też ośrodki o uporządkowanej strukturze zabudowy, jak np. Milet lub Priene zaprojektowane przez Hippodamosa z Miletu. To miasto w starożytnej Grecji powstało według planu urbanistycznego i posiadało ściśle określony, ortogonalny układ zabudowy z przeznaczeniem poszczególnych fragmentów miasta pod określone funkcje (zabudowa mieszkaniowa, budynki użyteczności publicznej) oraz przeznaczone dla różnych grup społecznych. Taki sposób projektowania miast został nazwany systemem hippodamejskim. W miastach starożytnej Grecji i Rzymu wraz z rozwojem technologii pojawiała się również infrastruktura techniczna, jak kanalizacja czy wodociągi (z wodą dostarczaną za pomocą akweduktów).

Część miast europejskich powstała z zakładanych na terenie imperium rzymskiego obozów wojskowych (tzw. castra Romana), które miały ściśle określony układ przestrzenny. Miasto było budowane na kwadratowym lub prostokątnym planie i miało charakter osady obronnej z fosą, otoczonej palisadą. Schemat budowy castrum Romanum był powtarzalny. W jego układzie wyróżniały się dwie przecinające się pod kątem prostym ulice – cardodecumanus. Osady zakładane przez Rzymian stały się początkiem sieci osadniczej w Europie. Z czasem rzymskie założenia ulegały zmianom. Zabudowa powiększała się o budynki użyteczności publicznej oraz świątynie. Później osady dzięki strategicznemu położeniu przekształciły się w większe ośrodki miejskie. Współczesne miasta takie jak Londyn, Paryż, Wiedeń czy np. Kolonia mają swoje początki właśnie w rzymskich osadach wojskowych.

W krajach Europy w średniowieczu miasta zakładane były poprzez akt lokacji. Stanowił on dokument określający zarówno przestrzenną organizację miasta (lokalizację najważniejszych obiektów, parcelację i wielkość działek osadniczych, miejsca przeznaczone na handel czy rzemiosło), jak również jego strukturę społeczno-gospodarczą (hierarchia władz miejskich czy przywileje podatkowe). Wiele współczesnych miast posiada historyczne centra, które powstały w trakcie średniowiecznej lokacji – tj. rynki miejskie z przylegającymi do nich kamienicami oraz najważniejszymi obiektami użyteczności publicznej (kościół, ratusz, obiekty handlu, jak np. Sukiennice w Krakowie).

Galeria

Historyczne wizerunki miast

1/3
Wyobrażenie biblijnego miasta Babel na obrazie – Peter Bruegel Starszy, Wieża Babel Wikipedia, domena publiczna
2/3
Średniowieczny obraz zburzonego miasta Jerozolima pochodzący z Kroniki norymberskiej – Liber cronicarum cum figuris et ymaginibus Hartmanna Schedla (1440–1514) Wikipedia, domena publiczna
3/3
Norymberga – historyczne miasta charakteryzowały się zwartą zabudową otoczoną murami obronnymi, wizerunek pochodzący z Kroniki norymberskiej Wikipedia, domena publiczna
Standardy urbanistyczne

Układ przestrzenny miast zmienił się radykalnie w trakcie rewolucji przemysłowej w związku z gwałtownym rozwojem przemysłu i obsługującej go infrastruktury. Od XIX wieku w rozwoju miast pojawił się dodatkowy, zupełnie nowy czynnik – przemysł, który wpływał zarówno na strukturę urbanistyczną, jak i na warunki życia mieszkańców. W mieście pojawiło się wiele nowych funkcji i takich miejsc, jak obiekty przemysłowe (fabryki, kopalnie huty), obiekty infrastruktury technicznej (elektrownie, kotłownie) i transportowej. Dawne funkcje zaczęły być realizowane przez inne obiekty, np. pojawiły się galerie handlowe. Rozwój miast epoki przemysłowej doprowadził do intensyfikacji badań urbanistycznych. Zaczęły powstawać projekty miast teoretycznych, w których tereny przemysłowe włączano do obszarów miejskich przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu dla użytkowników obszarów mieszkaniowych.

Zaczęto również formułować standardy urbanistyczne, według których należało kształtować nowoczesne miasta – takie jak np. Karta ateńska (1933 r.). W dokumencie sformułowano standardy modernizmu w architekturze i urbanistyce, według których powstawało wiele nowych założeń urbanistycznych. Po II wojnie światowej, kiedy w Europie odbudowywano miasta po zniszczeniach, nowe struktury miejskie tworzono, pod wpływem postulatów modernizmu, z rozdziałem poszczególnych funkcji miejskich (centrum administracyjne, dzielnice mieszkaniowe, dzielnice przemysłowe itd.). Stanowiło to zerwanie z wielowiekowym rozwojem ośrodków miejskich, w których funkcje wzajemnie się przenikały. W XX wieku nie zakładano wielu nowych miast, powstawały one przede wszystkim po II wojnie światowej w Europie (Nowe Tychy czy Nowa Huta w Polsce, Almere w Holandii), a także w krajach rozwijających się, jak np. Brazylia (nowa stolica Brasilia), Chiny (Shenzen, Luchao Harbour City), Kazachstan (Astana), Zjednoczone Emiraty Arabskie (Masdar City).

Współczesne miasta

Miasta od najdawniejszych czasów podlegały ciągłym transformacjom – procesom urbanizacyjnym. Zmieniała się ich struktura przestrzenna, liczba ludności, stosunki społeczne. Część miast rozwijała się przez wiele wieków i funkcjonuje do dzisiaj. Część z nich już nie istnieje. Przyczyny, dla których miasta powstają i rozwijają się lub wręcz przeciwnie: wymierają, są bardzo różnorodne.

Tadeusz Tołwiński (Urbanistyka, 1939 r.) wymienia czynniki, które w przeszłości decydowały o rozwoju miast, takie jak: warunki przyrodnicze, gospodarka, komunikacja, obronność, uwarunkowania społeczno-obyczajowe, kompozycyjno-przestrzenne. Podobne czynniki wpływają na upadek miast. Starożytne greckie miasto Milet, które przez wiele lat było znaczącym portem usytuowanym przy ujściu rzeki Meander do morza, podupadło wskutek zmiany koryta rzeki, które uniemożliwiło żeglugę.

Obecnie miasta również podlegają transformacjom. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami gospodarczymi, politycznymi, ale też społecznymi danego kraju. Wiele dużych ośrodków miejskich dynamicznie się rozwija, ale część miast, zwłaszcza mniejszych, podlega procesom wyludniania się lub jest wchłaniana przez pobliskie rozwijające się aglomeracje. 

Galeria

Oblicza współczesnych miast

Współczesne metropolie wyewoluowały z układów historycznych osad i podlegały silnym procesom urbanizacji. Obecnie stają się rozległymi obszarami, składającymi się z wielu dzielnic o różnorodnych układach zabudowy, połączonych układem komunikacyjnym i terenami zieleni – dzielnica La Defense, Paryż.

Przykład historycznego miasto współcześnie – bardzo często zachowały się najstarsze układy zabudowy, otoczone obecnie współczesnymi budynkami, które często formą nawiązują do układów historycznych – miasto Trogir w Chorwacji wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

1/2
Dzielnica La Defense, Paryż, Francja fot. Elżbieta Kusińska
2/2
Trogir, Chorwacja fot. Elżbieta Kusińska

Na przestrzeni lat widać, że miasto staje się podstawowym środowiskiem życia człowieka. Ośrodki miejskie dynamicznie się rozwijają. W XXI wieku większość ludności świata będzie w nich mieszkała. Już na początku XXI wieku, w 2007 r., w raporcie jednego z departamentów ONZ – United Nations Population Fund pt. State of world population. Unleashing the Potential of Urban Growth pojawiły się prognozy dotyczące ogólnoświatowej urbanizacji. Według ówczesnych szacunków do roku 2030 większość światowej populacji będzie zamieszkiwała ośrodki miejskie (ok. 5 miliardów). W raporcie z 2018 r. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision prognozuje się, że do 2050 r. w miastach będzie mieszkało prawie 70% ludności świata.

Od czasów rewolucji przemysłowej miasta uległy wielu procesom urbanizacyjnym. Często przekształcają się w większe metropolie, tworząc aglomeracje i konurbacje. Obecnie największe miasta na świecie znajdują się w Azji (m.in. Tokio, Szanghaj czy Delhi) i są określane mianem megamiast. Jednak trendy intensywnego rozwoju nie dotyczą wszystkich ośrodków miejskich. Niektóre z nich podlegają odwrotnym procesom urbanizacyjnym i się wyludniają.

W 2021 r. w Polsce były 954 miasta. Nadano też prawa miejskie kilku nowym ośrodkom, ale są to niewielkie miejscowości, do 5 tys. mieszkańców. Przez zmniejszającą się od lat populację kraju zmniejsza się również liczba ludności ośrodków miejskich. Według raportu PAN z 2016 r. w związku ze zmniejszeniem się liczby ludności i zmianą struktury wieku oraz odpływem mieszkańców do większych ośrodków miejskich połowa średnich miast w Polsce (122 miasta) w ciągu najbliższych lat doświadczy negatywnych zjawisk, które mogą zahamować ich rozwój społeczno-gospodarczy.

Obecnie badania nad jakością życia w mieście, jego zrównoważonym rozwojem i zarządzaniem stają się coraz ważniejsze, ponieważ mogą wpływać na komfort życia coraz większych społeczności miejskich. Współczesne miasta to struktury, które powstały w wyniku przemian trwających przez dziesięciolecia lub nawet setki lat, stające przed coraz to nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem technologii i globalnymi zmianami klimatycznymi, gospodarczymi i społecznymi.

Galeria

Megamiasta

Od czasów rewolucji przemysłowej miasta uległy wielu procesom urbanizacyjnym. Często przekształcają się w większe metropolie, tworząc aglomeracje i konurbacje. Obecnie największe miasta na świecie znajdują się w Azji (m.in. Tokio, Szanghaj czy Delhi) i są określane mianem megamiast.

1/3
Hong Kong fot. dzięki uprzejmości Patrycji Haupt
2/3
Kuala Lumpur fot. dzięki uprzejmości Patrycji Haupt
3/3
Singapur fot. dzięki uprzejmości Patrycji Haupt
Literatura

Jan Gehl, Miasta dla ludzi, RAM, Kraków 2014

Wade Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Karakter, Kraków 2016

Ebenezer Howard, Miasta – ogrody jutra, Centrum Architektury, Warszawa 2015

Artur Jabłoński, Jak to działa? Miasto, SBM, Warszawa 2017

Kevin Lynch, Obraz miasta, Archivolta, Węgrzyce 2011

Charles Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek, Kraków 2015

Wacław Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

Zbigniew Paszkowski, Historia idei miasta od antyku do renesansu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2015

Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
26.10.2022

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.