Przedmieścia

Przedmieścia, nazywane także suburbiami, są typem jednostki osadniczej o charakterze miejsko-wiejskim, powiązanej funkcjonalnie z większym miastem, ale geograficznie znajdującej się już poza jego granicami. Strefy tego typu określa się także jako obszary podmiejskie, wokółmiejskie czy peryferyjne (w literaturze zagranicznej można się spotkać z określeniami peri-urban czy rural-urban fringe).

Tradycyjny podział typologii osadniczych na miasto, wieś i przedmieście współcześnie zaczyna się zacierać na rzecz terytoriów o zróżnicowanym charakterze zarówno przestrzennym, jak i społeczno-gospodarczym. W geografii społeczno-ekonomicznej wyróżnia się jednak kilka cech charakterystycznych, które pozwalają zdefiniować współczesne przedmieście. Są to niska gęstość zaludnienia, satelitarność i służebna rola wobec miasta centralnego, słabe utożsamianie się mieszkańców z miejscem zamieszkania, monofunkcyjność, rozproszona zabudowa i brak wysokiej jakości przestrzeni publicznych.
 

Historia

Przedmieścia zazwyczaj powstawały wzdłuż najbardziej obleganych szlaków wiodących do miast, które – zamknięte w granicach murów obronnych – nie były w stanie przyjąć rosnącej liczby ludności. Fortyfikacje powstrzymywały rozrost przestrzenny struktur urbanistycznych, ale w XVIII w. – kiedy ze względu na rozwój technologii wojennej zaczęły one tracić na znaczeniu – proces ekspansji miast znacząco przyspieszył. Dodatkowy wpływ na to zjawisko miała rewolucja przemysłowa, która doprowadziła do nadmiernego zagęszczenia i pogorszenia warunków życiowych w wielu miastach, oraz rozwój środków komunikacji, umożliwiających sprawne przemieszczanie się pomiędzy obszarami pozamiejskimi a centrum. W Stanach Zjednoczonych proces gwałtownej suburbanizacji, czyli tzw. urban sprawl, zauważalny był już na początku XIX w.; w Europie Zachodniej przyspieszył po II wojnie światowej; natomiast w Polsce – w okresie transformacji ustrojowej po roku 1989.

Galeria

Wśród negatywnych cech przedmieść wymienia się monofunkcyjność, rozproszenie i powtarzalność typów zabudowy oraz brak wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

1/1
Przedmieścia rys. Weronika Reroń
Przedmieścia dzisiaj

Według danych GUS z 2021 r. to właśnie na obszarach satelitarnych dużych miast obserwuje się dzisiaj w Polsce największą dynamikę przyrostu liczby ludności. Drożejące mieszkania w centralnych dzielnicach i brak spójnej polityki przestrzennej sprzyjają niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy na tereny peryferyjne. Ponadto wytwarzają chaos, który według obliczeń Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN kosztuje sektor publiczny 84,3 miliarda zł rocznie (koszt ten obejmuje m.in. zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej i wydatki związane z transportem).

Niektórzy badacze podkreślają jednak odrębną specyfikę i wartość przedmieść, postrzeganych poza tradycyjnym dualizmem miasta i wsi. Klasyczna teoria urbanizacji zakłada, że z czasem wykształcą one własną tożsamość, staną się wielofunkcyjne i samowystarczalne. Suburbia są też tworem kulturowym: efektem popularyzacji modelu życia związanego z posiadaniem domu z ogrodem jako symbolu prestiżu i odzwierciedlenia sukcesu zawodowego. W kontekście zrównoważonego rozwoju rozproszenie zabudowy jest jednak zjawiskiem negatywnym. Zadaniem polityki przestrzennej powinno być ograniczanie przedmieść na rzecz miejskich jednostek osadniczych, wytwarzających mniejszy ślad węglowy związany z transportem i eksploatacją budynków.
  

Literatura

Whitney Airgood-Obrycki, Shannon Rieger, Defining Suburbs: How Definitions Shape the Suburban Landscape, JCHS Harvard University, Cambridge 2019

Katarzyna Kajdanek, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków 2013

Autor hasła
Łukasz Stępnik (Redakcja Kwartalnika RZUT)
Data aktualizacji
23.08.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.