Park kulturowy

Jest to prawna forma ochrony określonego obszaru krajobrazu kulturowego o szczególnym znaczeniu, np. estetycznym, historycznym czy urbanistycznym.

W Ustawie o ochronie zabytków wymienia się park kulturowy jako jedną z form ochrony zabytków w Polsce (art. 7). Kompetencje do utworzenia parku kulturowego ma Rada Gminy, która na podstawie uchwały może objąć część swojego terenu odrębnymi zapisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie parku kulturowego.

Potrzeba tworzenia obszarów chronionych w krajobrazie kulturowym wynika z nieustannych przekształceń przestrzeni zurbanizowanej. Część tej przestrzeni zawiera fragmenty o wyjątkowych cechach ważnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego danego obszaru. Głównym celem ochrony dziedzictwa jest przeciwdziałanie dalszym współczesnym ingerencjom, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich kształt oraz funkcjonowanie takich miejsc i obiektów.

Wartość krajobrazu kulturowego wyraża się w jego historii, układzie przestrzennym czy walorach estetycznych przestrzeni zabudowanej. Początkowe formy ochrony krajobrazu w Polsce obejmowały przede wszystkim jego elementy przyrodnicze, natomiast ochrona obszarów zabudowanych podlegała ochronie konserwatorskiej. Idea ochrony układów miejskich wraz z powiązanymi obszarami przyrodniczymi rozumianymi jako całokształt przestrzeni kulturowej wynika z założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z 2000 r. (ratyfikowanej przez Polskę w 2004 r.).
  

Proces tworzenia i zasady działania parku kulturowego

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków utworzyć park kulturowy może rada gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Park kulturowy jest powoływany uchwałą rady gminy. Dokument taki określa: nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia obowiązujące na jego obszarze. Dla parku kulturowego sporządzany jest plan ochrony, może być również powołana jednostka organizacyjna do zarządzania terenem. Uchwalenie parku kulturowego ma wpływ na dokumenty planistyczne gminy, która ma obowiązek sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze, który obejmuje park kulturowy. Również w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmina ma obowiązek uwzględnić ochronę parku kulturowego.

Zasady działania parku kulturowego zawarte są w uchwale i mogą obowiązywać na całości lub części jego obszaru. Uchwała może ustanawiać zakazy i ograniczenia, które dotyczą:

  • prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;
  • zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
  • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury;
  • składowania lub magazynowania odpadów.
Galeria

Parki kulturowe w Polsce

Zasady działania parku określają reguły umieszczania szyldów i reklam na elewacjach budynków. Przepisy określają dopuszczalną liczbę, wielkość oraz kolorystykę szyldów na budynkach, zakaz umieszczania reklam na słupach oświetleniowych, zakaz umieszczania banerów na elewacjach oraz zakaz reklam wielkopowierzchniowych. Zasady działania parku kulturowego w Nowej Hucie określają również sposoby aranżacji witryn sklepowych oraz dopuszczalne zasady iluminacji nocnej budynków. Decyzje o zamieszczaniu szyldów i reklam wymagają uzgodnień i opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miasta. Wprowadzenie parku kulturowego w Nowej Hucie miało na celu ochronę układu urbanistycznego budynków oraz zieleni jako unikalnego przykładu polskiego modernizmu. Zasady ograniczające i regulujące zagospodarowanie przestrzeni publicznej umożliwiają zachowanie ładu przestrzennego oraz ochronę przed przekształceniami i zabudową oryginalnego układu urbanistycznego.

Ilustracje wykonane na podstawie zdjęć Elżbiety Kusińskiej oraz mapy dostępej na stronie.
  

1/2
Park kulturowy Nowa Huta rys. Weronika Reroń
2/2
Park kulturowy Nowa Huta rys. Weronika Reroń

Parki kulturowe mogą powstawać w Polsce od 2003 r. dzięki zapisom zawartym w Ustawie o ochronie zabytków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podaje, że w Polsce funkcjonuje 38 parków kulturowych, jednak nie przedstawia ich szczegółowej listy. Informacje dotyczące uchwał i funkcjonowania parków kulturowych obecnie znajdują się w kompetencji gmin. W publikacji Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego (Myczkowski, Marcinek, Siwek, 2017) znajduje się analiza istniejących parków kulturowych wraz z wykazem ich nazw oraz powołujących je uchwał. Również Narodowy Instytut Dziedzictwa podaje zestawienie istniejących parków kulturowych w Polsce w roku 2021. Cały czas powstają i są planowane inicjatywy w sprawie powołania nowych parków kulturowych, ale jest to często proces długotrwały i wymagający różnorodnych konsultacji, zanim zostanie wprowadzona ochrona prawna danego obszaru.

Obszary, na których znajdują się parki kulturowe w Polsce, są różnorodne ze względu na rodzaj zasobów, ale w znacznej części obejmują historyczne obszary staromiejskie miast zarówno w ich centrach, jak i na pozostałym terenie zurbanizowanym. Są to np. Stare Miasto w Krakowie i Stare Miasto we Wrocławiu, Książęce Miasto Brzeg czy obszar ulicy Krupówki w Zakopanem. Inne zasoby objęte ochroną parku kulturowego to obszary związane z układami fortecznymi, kultem religijnym lub miejsca o znaczeniu archeologicznym, takie jak np. Park Kulturowy Twierdza Kłodzka, Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach, Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach, Park Kulturowy Wietrzychowice, Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie. Powoływane są również parki kulturowe chroniące krajobrazy kulturowe terenów niezurbanizowanych, takie jak Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej czy Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej.

Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
24.08.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.