Warunki techniczne

Akt prawny potocznie nazywany „warunkami technicznymi” jest to kompleksowy zbiór regulacji opisujących zasady projektowania, budowy oraz przebudowy budynków i związanych z nimi urządzeń, ich usytuowania na działce oraz sposobu zagospodarowania działek budowlanych. Pełna nazwa dokumentu brzmi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym dla Prawa budowlanego i od 2002 r. wielokrotnie podlegało nowelizacjom. Ostatni jednolity tekst rozporządzenia został ogłoszony przez Ministra Infrastruktury 15 kwietnia 2022 r.

Treść rozporządzenia obejmuje różnorodne zagadnienia związane z budynkami i działkami, które podzielone są w tekście na 11 działów oraz załączniki znajdujące się na końcu dokumentu.

Warunki techniczne są aktualizowane co kilka lat, ponieważ konieczne jest dostosowanie ich do przepisów Unii Europejskiej oraz nadążenie za rozwojem technologii budowlanych, np. pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej dla budynków. Zapisy zawarte w warunkach technicznych są niezbędne do tego, by proces budowlany został wykonany prawidłowo pod względem technicznym. Dodatkowe uwarunkowania prawne związane z procesami budowlanymi zawarte są także w innych aktach prawnych, takich jak np. Prawo budowlane, Ustawa o ochronie zabytków, Prawo wodne czy Prawo ochrony środowiska.

Dział I

Dział I zawiera przepisy ogólne, które mówią, w jakich sytuacjach stosuje się zapisy rozporządzenia. Podane są również definicje stosowane w dalszym tekście warunków technicznych, np.:

 • zabudowa śródmiejska,
 • działka budowlana,
 • zabudowa jednorodzinna,
 • budynek mieszkalny,
 • mieszkanie,
 • pomieszczenie gospodarcze.

Przepisy ogólne mówią również o sposobach pomiaru odległości lub wysokości zawartych w dalszych przepisach, a także podają kwalifikację budynków ze względu na wysokość.

Galeria

„W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości:

 • 1) niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • 2) średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • 3) wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad pozio mem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • 4) wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu (par. 8 rozporządzenia)”.
1/2
Schemat podziału budynków ze względu na wysokość wytyczne: Elżbieta Kusińska, rys. Weronika Reroń
2/2
Schemat podziału budynków ze względu na wysokość wytyczne: Elżbieta Kusińska, rys. Weronika Reroń
Dział II

W dziale II rozporządzenia znajdują się regulacje dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej. Określają one:

 • minimalne odległości budynku i jego części, takich jak np. balkony, tarasy czy zewnętrzne schody, od granicy działki;
 • zasady projektowania wymaganych dojść i dojazdów od drogi publicznej do budynków wraz z ich parametrami technicznymi;
 • zasady projektowania i usytuowania na działce parkingów i miejsc parkingowych, np. odległości od budynków, wymiary miejsc parkingowych dla różnych typów pojazdów;
 • lokalizacje miejsc do gromadzenia odpadów (wolno stojących wiat śmietnikowych lub pomieszczeń na odpady w budynkach), ich minimalne odległości od budynków lub granic działki;
 • wymagane uzbrojenie działki (czyli dostępność mediów takich jak sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna itd.) oraz zasady odprowadzania wód powierzchniowych;
 • zasady lokalizacji i budowy studni i zbiorników na nieczystości ciekłe;
 • zasady urządzania zieleni i urządzeń na działce oraz budowy ogrodzeń.
Galeria

„[…] wysokość budynku […] mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi” (par. 6 rozporządzenia).

1/1
Schemat zasady mierzenia wysokości budynku wytyczne: Elżbieta Kusińska, rys. Weronika Reroń
Galeria

Kondygnacja jest to „pozioma część budynku, zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne”

1/1
Schemat definicji kondygnacji wytyczne: Elżbieta Kusińska, rys. Weronika Reroń
Dział III

Dział III rozporządzenia zawiera regulacje dotyczące projektowania budynków i pomieszczeń. Poza zasadami ogólnymi określającymi podstawowe wyposażenie budynków znajdują się tam również wymagania dotyczące prawidłowego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia, zasady projektowania wejść do budynków i mieszkań oraz schodów i pochylni w zależności od przeznaczenia budynków. W tej części warunków technicznych opisane są także zasady projektowania pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

W dziale III zawarto również zapisy dotyczące wymaganych parametrów dla różnych pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia: pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, mieszkalnych, technicznych i gospodarczych czy garaży.

Dział IV

W dziale IV znajdują się zapisy dotyczące projektowania wyposażenia technicznego budynków. Są to szczegółowe zasady prawidłowego projektowania instalacji w budynkach, czyli ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, instalacji grzewczych (w zależności od źródła ciepła), przewodów kominowych oraz wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Dodatkowo znajdują się tu również zapisy dotyczące projektowania urządzeń dźwigowych.

Dział V

Dział V: Bezpieczeństwo konstrukcji określa zasady projektowania konstrukcji budynków o różnym przeznaczeniu w sposób bezpieczny w odniesieniu do Polskich Norm, dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji.

Dział VI

W dziale VI warunków technicznych zawarto wszystkie zapisy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego budynków. Znalazły się tam zasady ogólne, które mówią m.in., jak projektować budynek w sposób ograniczający powstanie pożaru czy podają podział budynków ze względu na strefy pożarowe i kategorie tych stref ze względu na zagrożenie dla ludzi. Ponadto w dziale VI zawarto:

 • szczegółową klasyfikację budynków ze względu na ich odporność przeciwpożarową,
 • zasady wydzielania i powierzchnie stref i oddzieleń przeciwpożarowych w budynkach,
 • zasady projektowania dróg ewakuacyjnych z budynków,
 • wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego,
 • wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji,
 • zasady usytuowania budynków na działce z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
 • wymagania przeciwpożarowe przy projektowaniu garaży, budynków inwentarskich oraz budynków tymczasowych.
Dział VII

Dział VII warunków technicznych odnosi się do regulacji związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynków i urządzeń z nim związanych. Przepisy zawarte w tej części rozporządzenia mają na celu eliminację ryzyka wypadków w trakcie użytkowania budynków. Szczegółowe regulacje dotyczą m.in. projektowania otworów okiennych i drzwiowych, balustrad, balkonów, nawierzchni.

Dział VIII

Dział VIII warunków technicznych dotyczy zasad projektowania budynku w taki sposób, aby nie zagrażał higienie i zdrowiu użytkowników. W tej części znajdują się szczegółowe zapisy zapewniające czystość powietrza w budynkach oraz ochronę przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak promieniowanie jonizacyjne, pola elektromagnetyczne, zawilgocenie i korozja biologiczna.

Dział IX

Dział IX mówi o ochronie budynków i urządzeń z nimi związanych przed hałasem i drganiami, tak aby poziom hałasu nie zagrażał zdrowiu użytkowników budynków i osób znajdujących się w ich otoczeniu. Zapisy określają parametry projektowania budynków, które ze względu na specyfikę prowadzonej w nich działalności mogą generować hałas uciążliwy dla otoczenia, a także określają sposoby izolacji akustycznej przegród w budynkach mieszkaniowych i użyteczności publicznej, aby zapewnić mieszkańcom i użytkownikom komfort pracy, odpoczynku i snu.

Dział X i XI

W dziale X znajdują się regulacje dotyczące parametrów izolacyjnych dla budynków oraz oszczędności cieplnej, a dział XI zawiera przepisy przejściowe (czyli mówiące o stosunku nowych przepisów do poprzednio obowiązujących) i końcowe dla całości rozporządzenia.

Dodatkową częścią warunków technicznych są załączniki zamieszczone na końcu rozporządzenia:

 • zał. nr 1 – wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu,
 • zał. nr 2 – wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania związane z oszczędnością energii,
 • zał. nr 3 – stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny.
Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
29.08.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.