Style w architekturze

W zwyczajowym ujęciu historia architektury postrzegana jest jako sekwencja następujących po sobie epok stylistycznych. Taki sposób kodyfikacji sztuki budowlanej, współcześnie często kwestionowany, ukształtował się w XIX w. za sprawą takich teoretyków, jak Gottfried Semper, Alois Riegl czy później Heinrich Wölfflin – i do dzisiaj wyznacza ramy poznawcze naszego rozumienia budynków i chronologii ich powstania.


Samo pojęcie stylu umyka prostym definicjom. W ujęciu prekursorów badań nad periodyzacją (umownym podziałem czasu na ery, epoki lub wieki) architektury jest to zbiór cech formalnych, które pozwalają łatwo zidentyfikować budynek i osadzić go w określonym momencie historycznym i kręgu kulturowym. Styl może wyrażać się w kształtach, detalach, metodach konstrukcji czy zastosowanych materiałach. W szerszym rozumieniu jest pewnego rodzaju pochodną istniejących w określonym miejscu i czasie stosunków społecznych, religijnych, ekonomicznych czy politycznych. Z tego względu stylistyczne klasyfikacje zarówno historii architektury, jak i sztuk wizualnych czy literatury w wielu przypadkach są ze sobą zbieżne.
 

Wprowadzenie czytelnej chronologii stylów pozwala zrozumieć dominujące historyczne trendy, ale zawsze pozostanie dużym uproszczeniem. Porządek ten często jest kształtowany w kontekście walki o dominację polityczną, kolonializmu czy wymazywania z narracji niewygodnych wątków. Wiele kodów wizualnych funkcjonowało równolegle, zanikając i wracając ze zwiększoną siłą, a regionalne odmiany stylu i charakter twórczości danego projektanta determinowały formę budynku bardziej niż cechy epoki.


 Nie istnieje ujednolicona skodyfikowana klasyfikacja stylistyczna, dlatego jakikolwiek podział historii architektury związany jest w dużej mierze z zapleczem kulturowym i celami badawczymi osoby, która podejmuje się takiego działania. W europejskim kręgu kulturowym najpopularniejszymi kategoriami stylistycznymi w odniesieniu do architektury są:

 • architektura prehistoryczna;
 • architektura starożytnego Egiptu, Persji, Mezopotamii i basenu Morza Egejskiego;
 • architektura klasyczna Grecji i Rzymu;
 • architektura wczesnochrześcijańska;
 • architektura bizantyjska;
 • architektura merowińska, karolińska i wizygocka;
 • preromanizm i architektura ottońska;
 • architektura islamska w Hiszpanii;
 • romanizm;
 • gotyk;
 • renesans;
 • manieryzm;
 • barok;
 • rokoko;
 • klasycyzm;
 • historyzm i eklektyzm;
 • secesja i ruch Arts & Crafts;
 • futuryzm;
 • ekspresjonizm;
 • art déco;
 • konstruktywizm;
 • modernizm, funkcjonalizm i styl międzynarodowy;
 • architektura systemów totalitarnych, faszystowska i stalinowska;
 • brutalizm;
 • strukturalizm;
 • postmodernizm;
 • high-tech;
 • dekonstruktywizm;
 • architektura krytycznego regionalizmu;
 • minimalizm;
 • architektura zrównoważona/ekologiczna.
Galeria

Style w architekturze

1/1
Budynek eklektyczny koncepcja: Łukasz Stępnik, rys. Weronika Reroń

Powyższa klasyfikacja jest jednak jedną z wielu możliwych, ponieważ badacze każdorazowo określają potrzebny im do opisu danego zjawiska stopień dokładności (np. architekturę starożytnej Grecji można podzielić na okres archaiczny, klasyczny i hellenistyczny) czy cechy regionalne (np. gotyk wenecki czy angielski styl Tudorów). Znaczące rozdrobnienie stylistyczne architektury XX i XXI w. wynika w dużej mierze z braku dystansu historycznego, pozwalającego ocenić dominujące nurty i ich najistotniejsze cechy formalne. Być może, jak chciałby Charles Jencks, postmodernizm nigdy się nie skończył i cały czas jest stylem, który najlepiej opisuje naszą rzeczywistość.


 Poza XIX-wiecznym europocentrycznym modelem periodyzacji epok stylistycznych istnieje oczywiście ogromne bogactwo historii architektury światowej, posiadającej własne kategoryzacje. Mimo postępującej globalizacji regionalne różnice w obrębie danych nurtów często pozostają wyraźne. Tak jak w XIV w. równolegle funkcjonował gotyk francuski, włoski czy hiszpański, indyjski styl Vijayanagara, styl sułtana Mamluka w Egipcie i Lewancie, styl Marinidów w Maghrebie i architektura aztecka – tak dzisiaj z łatwością odróżnimy od siebie minimalizm japoński i szwajcarski czy francuski, a także holenderski i duński neomodernizm.

Literatura

Owen Hopkins, Architectural Styles. A Visual Guide, Laurence King Publishing, 2014

Wilfried Koch, Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa 2005

Alois Riegl, Problems of Style, Princeton Univeristy Press, 2018
  

Linki zewnętrzne
Autor hasła
Łukasz Stępnik (Redakcja Kwartalnika RZUT)
Data aktualizacji
02.06.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.