Funkcja

Gdy chcemy tworzyć architekturę (niezależnie od jej skali), musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: dla kogo powstanie, czyli kto będzie jej użytkownikiem; gdzie powstanie, czyli w jakim kontekście i miejscu, oraz w jakim celu powstanie, czyli w jaki sposób będzie wykorzystywana, inaczej – jaką funkcję będzie pełnić.

Funkcja architektury najczęściej odzwierciedla się w jej formie, w doborze materiału, detalu, typie konstrukcji, te zaś zmieniają się na przestrzeni lat i zależą od miejsca. Funkcja oznacza przeznaczenie budynku, obiektu budowlanego, zespołu architektonicznego lub obszaru. Możemy więc o niej mówić także w kontekście miasta i wsi. W teorii architektury spotyka się określenie „funkcjonalizm”, oznaczające styl, w którym funkcja miała najistotniejsze znaczenie. Styl ten przypisuje się okresowi modernizmu, ale znaczenie funkcji i jej rola w powstawaniu architektury były, są i nadal będą kluczowe – jeśli tylko architektura ma służyć użytkownikowi i odpowiadać na jego potrzeby.

W powszechnym użyciu występują takie określenia jak funkcja mieszkaniowa (budynki jednorodzinne i wielorodzinne), funkcja sportowa i rekreacyjna (hale, boiska, stadiony), funkcja kultury (kina, opery, muzea), funkcja komunikacyjna (dworce, garaże, ulice), funkcja przemysłowa (zakłady przemysłowe), funkcja biurowa (budynki i centra biurowe). Patrząc na miasto z perspektywy człowieka lub z lotu ptaka, można zauważyć, że budynki, a nawet całe obszary – w zależności właśnie od funkcji – różnią się od siebie. Z czego to wynika i jakie procesy obrazuje ta złożona struktura funkcjonalno-przestrzenna?

Program użytkowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wg stanu prawnego na 17 stycznia 2021 r.) budynki pełniące większość funkcji – poza mieszkaniową – to budynki użyteczności publicznej. Wedle definicji budynek użyteczności publicznej to „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Zgodnie z przepisami każdej określonej funkcji odpowiada stosowny program użytkowy, czyli zestaw pomieszczeń i przestrzeni oraz taka ich wielkość i sposób powiązań, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku. Wiele zasad kształtowania takiego programu, parametrów i modeli powiązań zawiera wymienione wyżej rozporządzenie, a także szereg poradników – zbiorów wytycznych, takich jak m.in. znana książka Ernesta Neuferta Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego z 1936 r. (od tego czasu wydawana z poprawkami w wielu językach świata, w tym po polsku).

Program użytkowy ustala się zgodnie z wymaganiami przyszłego użytkownika – mieszkańca, pracownika, klienta, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz rozporządzeń wydawanych przez odpowiednich ministrów, właściwych dla danej funkcji. Program stosowny dla każdej funkcji realizowany jest w pomieszczeniach, których wielkość i wzajemne powiązania wynikają z roli, jaką odgrywają w obiekcie. Każdy obiekt architektoniczny ma w swoim programie część służącą komunikacji (hole, korytarze, piony komunikacyjne – klatki schodowe i windy), pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz części odpowiadające funkcji przewodniej, np. sale widowiskowe, pokoje hotelowe, biurowe czy powierzchnie sprzedaży. Zazwyczaj występuje podział na strefy funkcjonalne dostępne dla wszystkich użytkowników i takie, które służą tylko określonym grupom, jak np. pomieszczenia biurowe dla obsługi administracyjnej w obiektach sportowych czy pomieszczenia treningowe dla sportowców.

Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne decydują o tym, czy dzieło architektoniczne jest użyteczne, czyli czy użytkownicy w sposób komfortowy mogą korzystać ze wszystkich niezbędnych pomieszczeń, czy są one dla nich łatwo dostępne, czy spełnione zostały zasady projektowania uniwersalnego, a także czy zapewniono odpowiednie warunki dla dobrej orientacji w przestrzeni.

Galeria

W skali urbanistycznej rozmieszczenie obszarów i obiektów pełniących różne funkcje jest dobrze widoczne na schematach funkcjonalnych. Sprawdzają się one w prezentacji wnętrz budynków. Precyzyjnie funkcja pokazana jest jednak na rzutach kondygnacji w określonej skali.

Skala urbanistyczna: 1) zabudowa mieszkaniowa; 2) tereny i obiekty użyteczności publicznej; 3) tereny zielenii; 4) przestrzenie publicznej i komunikacja. 

Skala wnętrza architektonicznego: 1) strefa nocna (sypialnia); 2) kuchnia; 3) łazienka; 4) strefa dzienna (wypoczynkowo-rekreacyjna); 5) komunikacja. 

1/2
Skala urbanistyczna rys. Weronika Reroń
2/2
Skala wnętrza architektonicznego rys. Weronika Reroń
Wielofunkcyjność

W wieku XXI wzrosła rola wielofunkcyjności. Dotyczy to zarówno obszarów w skali miasta, jak i zespołu budynków czy pojedynczego obiektu architektonicznego. Użytkownicy oczekują łatwego korzystania z różnych funkcji bez dodatkowego przemieszczania się, stąd upowszechnienie się pojęcia hybrydy (co w tym kontekście oznacza łączenie w jednym budynku lub w zwartym zespole funkcji dotychczas rozdzielonych, np. sali teatralnych, lodowiska i lokali gastronomicznych). W XXI wieku, w związku zarówno z dynamicznym rozwojem miast, jak też występującym zjawiskiem nieużytków, projektanci, urzędnicy i mieszkańcy mierzą się z kwestią zmiany funkcji w architekturze i przestrzeni. Rozważają, jak projektować w taki sposób, aby budynki czy obszary mogły zmieniać swoje wyjściowe funkcje; jak adaptować te, które już nie są wykorzystywane (np. nie są zamieszkane ani używane w inny sposób).

W obu przypadkach ujawnia się pytanie o relacje pomiędzy formą a funkcją. Pomocną rolę odgrywają zasady projektowania zrównoważonego, a wśród nich zasada 3R – reduce, reuse, recycle, w której reuse oznacza ponowne wykorzystanie istniejącej kubatury i przestrzeni dla nowych funkcji, a także takie projektowanie i budowanie, aby budynek można było w łatwy, tani i nieinwazyjny dla środowiska sposób przekształcać w miarę zmieniających się potrzeb.

Galeria

W obiektach użyteczności publicznej obserwowana jest tendencja do pokazywania funkcji wewnętrznych na zewnątrz i otwierania wnętrza na otoczenie. Służą temu przede wszystkim duże przeszklenia (np. siedziba firmy Actelion w Allschwil i wnętrze Centrum Paula Klee w Bernie).

Oryginalne rozmieszczone zostały funkcje w budynku Rolex Learning Centre w Lozannie (przestrzeń rekreacyjna oraz wielofunkcyjna sala audytoryjna z możliwością podziału do realizacji różnych celów).

1/5
Rolex Learning Centre, Lozanna, Szwajcaria fot. Grażyna Schneider-Skalska
2/5
Rolex Learning Centre, Lozanna, Szwajcaria fot. Grażyna Schneider-Skalska
3/5
Centrum Paula Klee, Berno, Szwajcaria Wikipedia, Jean Housen, CC BY-SA 4.0
4/5
Centrum Paula Klee, Berno, Szwajcaria Wikipedia, Sailko, CC BY 3.0
5/5
Siedziba firmy Actelion, Allschwil, Szwajcaria fot. Grażyna Schneider-Skalska
Literatura

Léon Krier, Architektura – wybór czy przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001

Ernst Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2011

Autor hasła
Grażyna Schneider-Skalska
Data aktualizacji
14.04.2022

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.