Architektura wernakularna

Słowo „wernakularny” pochodzi z łacińskiego vernaculus – oznaczającego „rodzimy, miejscowy, ojczysty”. Architektura wernakularna jest silnie zakorzeniona w lokalnej tradycji budownictwa. Bazuje na wypracowywanych w przeszłości rozwiązaniach rzemieślniczych i wykorzystuje lokalne materiały. Wybór technologii i detalu architektonicznego wiąże się z miejscowym klimatem, kulturą i uwarunkowaniami geograficznymi.

Budynki wernakularne są więc odmienne dla różnych regionów i społeczności. Współtworzą lokalną tożsamość. Stanowią odpowiedź na potrzeby danej grupy – odwzorowują jej sposób życia i funkcjonowania na co dzień, a także status ekonomiczny, wierzenia i rytuały. Często takie obiekty powstają bez wcześniejszego projektu, a inwestorem i budowniczym jest ta sama osoba (lub grupa ludzi).

Architektura bez architektów

Wzmożone zainteresowanie środowiska architekturą wernakularną nastąpiło po słynnej wystawie z 1964 r. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku zatytułowanej Architektura bez architektów. Katalog i późniejsza publikacja Bernarda Rudofsky’ego zwróciły uwagę na lokalne tradycje z całego świata: budowle oraz całe osiedla i miasta, tworzone bez udziału projektantów.

Architekci i badacze rozczarowani modernistycznym ruchem międzynarodowym, skupiającym się na poszukiwaniu uniwersalnych rozwiązań mogących zaspokoić powojenny głód mieszkaniowy, w latach 70. coraz częściej badali architekturę wernakularną charakterystyczną dla różnych regionów i społeczności. Analizowali budynki tworzone przez rzemieślników z wykorzystaniem technologii przekazywanych i udoskonalanych z pokolenia na pokolenie. Najbardziej do popularyzacji wiedzy o architekturze wernakularnej przyczynił się Paul Oliver – brytyjski badacz, autor trzytomowej Encyclopedia of vernacular architecture of the world (Encyklopedii architektury wernakularnej świata). W latach 90. XX w. oszacował, że jedynie 3% budynków na świecie zostało zaprojektowanych przez wykwalifikowanych architektów.

Wernakularyzm a neowernakularyzm

Suha Ozkan wyróżnia dwa podejścia do architektury wernakularnej: konserwatywne i interpretacyjne. Za najważniejszego przedstawiciela nurtu konserwatywnego uważa Hassana Fathy’ego, egipskiego architekta tworzącego już w latach 40. XX w. całe osiedla i wsie wspólnie z lokalną społecznością na bazie jej dotychczasowych tradycji i doświadczeń budowlanych. Projektant stawał się budowniczym i razem z mieszkańcami wznosił budynki. Chciał, by lokalna architektura stała się powodem do dumy i współtworzyła zarówno tożsamość społeczną, jak i tożsamość krajobrazu. Jego podejście nie spotkało się jednak ze zrozumieniem. Dla mieszkańców nie było ono nowoczesne w ich rozumieniu tego słowa.

Nurt interpretacyjny architektury wernakularnej stanowi natomiast fundament neowernakularyzmu. Typowe dla tego sposobu projektowania jest reinterpretowanie architektury tradycyjnej. Nie jest to powtarzanie rzemieślniczych rozwiązań, a ich częściowe zapożyczenie, często modyfikowane i modernizowane przez projektanta.

W neowernakularyzmie można się spotkać z wykorzystaniem elementów architektury tradycyjnej w budynkach znacznie większych i o innej funkcji. Przemysł turystyczny z jednej strony narzuca architekturę silnie nawiązującą do lokalnej tradycji – tworzącą tożsamość i wyjątkowość danego miejsca, z drugiej jednak strony przyczynia się do powierzchownego kopiowania estetyki danego obszaru, bez zrozumienia istoty wypracowanych przez wiele pokoleń rozwiązań. Przykładem tego zjawiska jest współczesna architektura z terenu Podhala.

Galeria

Dom olenderski

1/1
Dom olenderski rys. Weronika Reroń
Wernakularyzm a neowernakularyzm

Współcześnie (po okresie powszechnego stosowania skomplikowanych technologii i systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodzących w budynkach) można obserwować wzmożone zainteresowanie architekturą wernakularną wśród architektów i badaczy. Wielu szuka tam odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed nami w związku z postępującą katastrofą klimatyczną, i sposobów na projektowanie zrównoważone – zarówno środowiskowo, jak i społecznie.

Tradycje lokalnego budownictwa wykorzystywały naturalne procesy przewietrzania, akumulacji ciepła i chłodzenia domów. Orientacja budynków względem stron świata, ich forma, sposób łączenia materiałów, wielkość i rozmieszczenie otworów, a także kształt dachu wynikały z lokalnych uwarunkowań i chroniły dom przed negatywnymi skutkami naturalnych procesów przyrodniczych. Materiały budowlane powstawały z kolei w ramach naturalnych procesów bez wykorzystywania energii nieodnawialnej (wykorzystywano np. wysychanie i utwardzanie materiałów na słońcu). Te tradycyjne rozwiązania, blisko związane z lokalnym kontekstem topograficzno-klimatycznym, zaczynają wracać do dyskursu architektonicznego i mogą stać się ważnym elementem kompendium wiedzy w zakresie przeciwdziałania katastrofie klimatycznej.

Literatura

Architectural Regionalism. Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and Tradition, red. Vincent B. Canizaro, Princeton Architectural Press, 2007

Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, red. Paul Oliver, Cambridge University Press, 1998

Mieczysław Kurzątkowski, Architecture vernaculaire = architektura rodzima, „Ochrona Zabytków” nr 1(158)3, 1985

Bernard Rudofsky, Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, University of New Mexico Press, 1987

Autor hasła
Milena Trzcińska (Redakcja Kwartalnika RZUT)
Data aktualizacji
21.04.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.