Budynek/budowla

W potocznym języku budynki i budowle to po prostu obiekty wzniesione przez człowieka na otwartym terenie, nazywane też ogólnie architekturą, małą architekturą lub obiektami inżynierskimi czy infrastrukturą techniczną.

Natomiast Prawo budowlane (w art. 3) dokładnie definiuje te dwa typy obiektów budowlanych. Wskazuje, co jest budynkiem (wymagane jest powiązanie obiektu z gruntem, wydzielenie go z przestrzeni za pomocą przegród oraz zaopatrzenie w fundamenty i dach), a co budowlą – tu katalog jest bardzo szeroki i obejmuje obiekty budowlane, które nie są budynkami ani małą architekturą.

Taki podział na budynki i budowle porządkuje zakres wznoszonych obiektów, które mogą być bardzo różnorodne pod względem skali, funkcji oraz stopnia skomplikowania konstrukcji.
 

Według zapisów prawnych budynek to „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”. Definicja budowli w prawie budowlanym mówi, że jest to „każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury”.

Do budowli należą zatem takie obiekty budowlane, jak np. „obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową” (ustawa Prawo budowlane, art. 3.3).

Budynki i budowle w procesie budowlanym

Szczegółowe zaklasyfikowanie obiektu budowlanego jako budynku, budowli czy obiektu małej architektury jest ważne dla przeprowadzenia procesu budowlanego – np. nie wszystkie kategorie obiektów budowlanych wymagają pozwolenia na budowę. Różnorodne obiekty budowlane mają odrębne przepisy dotyczące ich projektowania, zawarte w Prawie budowlanym, warunkach technicznych czy normach budowlanych.

Galeria

Budynek mieszkalny jednorodzinny to dom wolnostojący lub np. dom w zabudowie szeregowej.

Budowle to wszelkiego rodzaju obiekty budowlane, które nie są budynkami.

1/2
Budynek mieszkalny jednorodzinny rys. Weronika Reroń
2/2
Budowle rys. Weronika Reroń
Budynek mieszkalny jednorodzinny

Zróżnicowanie funkcjonalne budynków jest bardzo duże, jednak w Prawie budowlanym pojawia się jeszcze tylko jedna dodatkowa definicja związana z budynkiem – budynek mieszkalny jednorodzinny (art. 3.2a). Jego podstawowe cechy to:

  • jest to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej;
  • służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
  • stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość;
  • można wydzielić w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
      
Galeria

Budynek jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród zewnętrznych (ścian), ma dach i fundamenty oraz jest trwale powiązany z gruntem.

1/1
Budynek rys. Weronika Reroń
Autor hasła
Elżbieta Kusińska
Data aktualizacji
23.08.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.